Promocja!

Biała, Nietoksyczna Żywica Poliuretanowa „IWHITE” – Bardzo Szybka, Gotowa w 10 Minut

 73 188

-3%

Twórz i Kreuj z Żywicą Poliuretanową do Odlewów IWHITE!

🎨 Odkryj IWHITE: Twój Ostateczny Kanvas do Ręcznie Tworzonych Dzieł i Szybkiego Prototypowania. To Wysokowydajna Żywica Poliuretanowa do Odlewów Dla Każdego Artysty

Zanurz się w Możliwościach: Dzięki swojej bardzo płynnej konsystencji i wyjątkowym właściwościom utwardzania, IWHITE jest Twoją bramą do tworzenia cudów i szybkiego prototypowania.

🌈 Maluj swoją Wyobraźnię: Pozwól swojej kreatywności rozkwitać dzięki kompatybilności IWHITE z pastami koloryzującymi w stanie ciekłym. Przemieniaj swoje wizje w żywe rzeczywistości.

Czas po Twojej Stronie: Wykorzystaj moc szybkiej katalizy; IWHITE utwardza się już w 30 minut. Odtwarzaj obiekty wszelkich rozmiarów z prędkością i precyzją.

📞 Masz pytania? Jako producent oferujemy profesjonalne wsparcie: w przypadku pytań skontaktuj się z naszym dedykowanym zespołem wsparcia, aby uzyskać ekspercką pomoc i porady.

🛒 Kształtuj Swoje Pomysły Już Teraz! Podnieś Jakość Swojego Rzemiosła dzięki Żywicy Poliuretanowej do Odlewów IWHITE.

Wysoce płynna BIAŁA poliuretanowa żywica odlewnicza o wysokich właściwościach utwardzających, do wszelkiego rodzaju rękodzieła i szybkiego prototypowania w branży modelarskiej.
Dzięki szybkiej katalizie (30 minut) można szybko i perfekcyjnie odtworzyć obiekty każdej wielkości.
W stanie płynnym żywica może być łatwo zabarwiona dowolną kompatybilną pastą barwiącą. Ponadto, po utwardzeniu może być barwiona farbami akrylowymi.

Właściwości techniczne.

Kolor: Jasny beż / Biały.
Lepkość 70 mPa*s.
Pot Life 10 min.
Dojrzewanie 30 min.
Stosunek wagi A: B 100: 110.
Twardość: 100 Shore A.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA.

PRZED UŻYCIEM: Wstrząsnąć opakowaniami i pozostawić na 5 minut do góry dnem w celu ujednorodnienia zawartości. Nie stosować natychmiast po wstrząśnięciu, lecz pozostawić na 5 minut w odwróconej pozycji.

1) Należy przestrzegać proporcji użycia A + B (100:110 wagowo) przy użyciu wagi, stosując następujący prosty wzór: gramy A x 1,1 = gramy B.
Np. 100 gr A x 1.1 = 110 gr B, 50 gr A x 1.1 = 55 gr B,
2) Mieszaj A + B przez 1 minutę.
3) Wlej do silikonowej formy.
4) Odczekaj 30 minut i wyjmij swój model, doskonały w każdym szczególe!

Etykieta:

Składnik B: H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H332 Działa szkodliwie jeśli jest wdychany. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu jeśli jest wdychany. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może wywoływać reakcję alergiczną. P201 Uzyskać specjalne instrukcje przed użyciem. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P284 Stosować środki ochrony dróg oddechowych. P304 + P340 W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P308 + P313 W przypadku narażenia lub obaw: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zawartość: 4,4 ‘ DIIZOCYJANIAN METYLENODIFENYLU 4,4’ – DIIZOCYJANIAN METYLENODIFENYLU, OLIGOMERY

Składnik A: ŻYWICA. H303 – Może być szkodliwy w przypadku połknięcia. H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332 – Działa szkodliwie jeśli jest wdychany. P260 – Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / oparów / rozpylonej cieczy. P262 – Nie dopuścić do przedostania się do oczu, na skórę lub na odzież. Zawiera: Polieter poliolowy, Glikol poliolowy, 1,4 – diazabicyklooktan.

Przed użyciem należy delikatnie odwrócić 2 opakowania na 1 minutę, aby wyrównać ich zawartość (nie wstrząsać).

Do pojemnika wlać najpierw A, a następnie B, przestrzegając proporcji użycia, a następnie mieszać przez 1 minutę. Po tym natychmiast zastosować. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.